Egyesület

A Holdkunyhó a Naptanyáért Egyesület 

Kivonat az egyesület alapszabályából:

1.

Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és

elektronikus levélcíme

(Ptk. 3:5. § a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve: HOLDKUNYHÓ A NAPTANYÁÉRT Egyesület

2. Az Egyesület székhelye: 2628 Szob, Bő-Szob tanya 000123/1

3. Az Egyesület működési területe: Magyarország

4. Az Egyesület elektronikus levélcím: office@jogastudio.hu 

 2.

Az Egyesület célja

(Ptk. 3:5. § c) pontja alapján)

1. Az Egyesület célja: Az Egyesület általános célja a modern ember testi, lelki és szellemi egészségének fejlesztése, az egészséges életmód és betegségmegelőzés ösztönzése jógagyakorlatok és a jóga életmód segítségével, az ezzel kapcsolatos ismeretek, készségek elterjesztése, valamint feltételeinek és kereteinek megteremtése Magyarországon. Az Egyesület hangsúlyt helyez a több ezer éves jóga tudományok modern tudományokkal való összevetésére és ezzel egy, a mai korban ültetett jóga kultúrát kíván Magyarországon megerősíteni. Az Egyesület általános célja megvalósítása során az alábbi egyes célkitűzéseket követi.  

2. Az Egyesület további célja:

a)      olyan központ működtetése, amelyben a mozgásterápiás módszerek és a jóga alkalmazhatóságának kutatását végzik főként az emberi reprodukció és termékenységfokozás területén orvosi- és természetgyógyászati eszközökkel, így különösen jóga „ashram”, (jóga gyakorlásra alkalmas bentlakásos elvonuló hely) működtetése,

b)      az egészségmegőrző és rekreációs tevékenységek népszerűsítése, részvétel azok oktatásában, ezen a területen oktatók képzése,

c)      az egészséges életmód népszerűsítése, ebben a témában előadások, rendezvények és képzések szervezése, valamint folyamatos publikálás a szakmai médiában, valamint életmód és egészség javító programok szervezése, d)      a jóga a jelenlegi alkalmazási területeinek tudományos alapokra helyezése és új alkalmazási területek kidolgozása, valamint a szabadidősportok területén a jóga felhasználási területeinek bővítése,

e)      közreműködése a magyarországi jógaoktatás modernizálásában, és hivatalosan elismert jógaoktató képzés elindítása Magyarországon, a hazai sport- és egészségügy szakmai támogatásával,

f)       tagjai és a magyarországi jógaoktatók részére érdekvédelmi feladatok ellátása és továbbképzési lehetőségek biztosítása  mind hazánkban, mind külföldön, valamint tagjai és egy harmadik fél közötti koordinációs és partnerközvetítői feladatok ellátása,

g)      kapcsolat fenntartása a hazai és nemzetközi jógaszövetségekkel, egyesületekkel és klubokkal, velük együttműködésre törekvés, ennek a keretében a tagszervezetek szakmai együttműködésének elősegítése,

h)      önálló pályázatok hirdetése, díjak és jutalmak kitűzése és prevenció és rekreáció területén,

i)        a jógával kapcsolatos társadalmi ismeretek bővítése, és az ehhez kapcsolódó szándékok, készségek felerősítése, a jóga gyakorlati értékeinek továbbadása, ehhez kapcsolódóan szakmai anyagok, információk gyűjtése és hozzáférhetőségük biztosítása, adatbázis létrehozása,

j)        karitatív tevékenységként a jógával, annak egészségmegőrző és rehabilitációs lehetőségeivel kapcsolatos tudományos kutatások támogatása és ezekben való részvétel, nemzetközi tapasztalatok gyűjtése és adaptációjának elősegítése, az így megszerzett tapasztalatok közismertté tétele, így különösen karitatív tevékenységként a jógát népszerűsítő írott és elektronikus kiadványok és termékek megjelentetése és terjesztése.  

3.) Az Egyesület célja és célkitűzései elérése érdekében kifejtett szolgáltatásaiból az Egyesületben fennálló tagsági viszonyra tekintet nélkül más személyek is részesülhetnek.  

4.) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete a pártoktól független. 

4.

Az Egyesület részére teljesítendő vagyoni hozzáhárulások értéke, továbbá

a vagyon rendelkezésre bocsátásának módja és ideje

(Ptk. 3:5. § e) pontja alapján)

 Az Egyesület rendes és pártoló tagokból áll.  

Rendes tagok: Az Egyesület tagjai azok a jogi, valamint természetes személyek vagy ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, akik belépési nyilatkozatukban kijelentik, hogy az Egyesületbe rendes tagként kívánnak belépni, annak Alapszabályát magukra nézve kötelezőnek fogadják el, és tagságukat az Egyesület Alapszabályában foglaltaknak megfelelően elfogadják. A rendes tagok a Közgyűlés által meghatározott mértékű éves tagdíjat kötelesek a belépési nyilatkozat aláírásától számított 30 napon belül fizetni.  

Pártoló tagok: Az Egyesület pártoló tagjai azok a jogi, valamint a természetes személyek vagy ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, akik írásbeli nyilatkozatban kijelentik, hogy az Egyesület pártoló tagjai kívánnak lenni, és az Alapszabályt magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Vállalják, hogy az Egyesületet anyagilag vagy más módon támogatják. A rendes tagok kötelesek, a pártoló tagok jogosultak tagdíjat fizetni. A tagdíj mértékét az Egyesület Közgyűlése évente határozatban rögzíti.   1. Az alapító tagok az Egyesület részére személyenként évente 5.000 Ft, azaz Ötezer Forint vagyoni hozzájárulást nyújtottak. 2. A vagyoni hozzájárulást az Egyesület nevére nyitott számlára kell befizetni vagy átutalni. 3. A vagyoni hozzájárulás nyújtását az újonnan belépő tagnak a belépéstől számított 30 napon belül kell teljesíteni.   

5.

Az Egyesület első vezető tisztségviselői

(Ptk. 3:5. § f) pontja alapján)

1. Az Egyesület elnöke Név: Kovács Gyöngyi Lakóhely: 2628 Szob, Bő-Szob Tanya 000123/1 hrsz.

2. Az egyesület alelnöke: Név: Kovács István Lakóhelye: 2628 Szob, Bő-Szob Tanya 000123/1 hrsz.

 

7.

Az Egyesület tagjának jogai

(Ptk. 3:71. § (1) bekezdés a) pontja alapján) 

1. Az Egyesület tagja jogosult az Egyesület tevékenységében részt venni. A közgyűlés határozatainak meghozatalában szavazati joggal rendelkezik. Az Egyesület tevékenységével illetve működésével kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehet. A vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, indítványt tehet a közgyűlés és az elnökség napirendi pontjaira. Betekinthet az Egyesület nyilvántartásaiba, jogosult igénybe venni az Egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait.

2. Az Egyesület tagja részt vehet az Egyesület rendezvényein, összeférhetetlenségi és elfogadó nyilatkozata alapján az Egyesület bármely veszető tisztségére megválasztható és újraválasztható.

3. Az Egyesület valamennyi tagja a vezető tisztségviselő megválasztásakor és az Egyesület legfőbb szervének egyéb határozatai meghozatalakor személyenként egy szavazattal rendelkeznek. Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik. 4. A tagok egytizede írásban az ok és a cél megjelölésével rendkívüli közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.

5. A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja.   

Az Egyesület rendes tagjai a fentieken túlmenően jogosultak:

a)  a Közgyűlésen bármely kérdésben szavazati jogot gyakorolni;

b) aktív és passzív választójogukat gyakorolni;

c) bármely tag kizárását kezdeményezni.   

8.

 Az Egyesület tagjának kötelezettségei

(Ptk. 3:71. § (1) bekezdés a) pontja alapján)  

1. Az Egyesület tagja köteles aktívan részt venni az Egyesület céljainak megvalósításában.

2. Az Egyesület rendes tagja köteles megfizetni a tagdíjat.

3. Az Egyesület tagja köteles megtartani illetve teljesíteni közgyűlés határozataiban foglaltakat.

4. Az Egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére. Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását, és az Egyesület tevékenységét.

5. A pártoló tagok nem jogosultak a Közgyűlésen szavazati jogot gyakorolni, és sem aktív sem passzív választójoguk nincs.  

 


Az Egyesület adószáma: 18198740-1-13

Információ, részletes felvilágosítás a (06-20) 438-7010-es telefonszámon, vagy a info@naptanya.hu e-mail címen.